Meklēšana

EST spriedums lietā C-398/15 Camera di Commercio pret Salvatore Manni

Drukāt

Lietā C-398/15 Camera di Commercio pret Salvatore Manni EST apskatīja jautājumu par akciju sabiedrības tiesībām tikt aizmirstam Uzņēmumu reģistrā pēc tās izbeigšanās.

Itālijas uzņēmums cēla prasību Tirdzniecības palātā, apgalvojot, ka iemesls, kāpēc tas nevar pārdot savas ēkas, ir Uzņēmumu reģistrā pieejamie dati, kuri norāda par tā saistību ar uzņēmumu, kuram ir pasludināta maksātnespēja.

Uzņēmums apgalvoja, ka likumi, kuri ievieš Direktīvu 95/46/EK, paredz zināmā laikā pēc uzņēmuma likvidācijas ierobežot piekļuvi ar to saistītajiem datiem.

Jānorāda, ka attiecībā uz tiesībām tikt aizmirstam EST zīmīgajā Google Spain spriedumā norādīja, ka tā ir tiesība, kura paredz datu subjektam tiesības datu kontrolierim pieprasīt savu personīgo datu izdzēšanu, lai nodrošinātu privātās dzīves neaizskaramības, datu aizsardzības, kā arī goda un cieņas ievērošanu.

Jāņem vērā, ka ES tiesības paredz dalībvalstīm pienākumu veikt pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka akciju sabiedrības atklātībai obligāti nodod ziņas par sabiedrības locekļu iecelšanu amatā, atbrīvošanu no amata, kā arī likvidatoru iecelšanu maksātnespējas gadījumā.

EST uzvēra, ka šāda pienākuma mērķis ir aizsargāt trešo personu intereses attiecībā pret akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ja vienīgais nodrošinājums, ko tās piedāvā trešajām personām, ir aktīvi.

Ņemot vērā darījumu starp dalībvalstīm pieaugumu pēc iekšējā tirgus izveides, īpaši svarīgi ir veicināt tiesisko noteiktību starp sabiedrībām un trešajām personām, ļaujot ikvienai personai viegli iepazīties ar pamatdatiem, kas attiecas uz komercsabiedrības uzbūvi.

Atbilstoši iepriekšminētajam un ievērojot atklātības principu, EST atzina, ka datu saglabāšana pēc sabiedrības likvidācijas nerada nesamērīgu iejaukšanos attiecīgo personu pamattiesībās, kā arī ka, piedaloties ekonomiskās attiecībās, personai ir pienākums atklāt šādus datus, aizsargājot trešo personu intereses.

Apskatītajā kontekstā jāmin, ka no 2018. gada spēkā stāsies Vispārīgā datu aizsardzības regula, aizvietojot līdzšinējo Direktīvu 95/46/EK.

Pilns sprieduma teksts pieejams: www.curia.europa.eu .