Meklēšana

Par portālu

Drukāt

No 2011. gada 1. februāra darbību sāka Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēma (turpmāk – sistēma), kas izstrādāta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” ietvaros.

Tā kā Tieslietu ministrijas kompetencē ietilpst Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas koordinācija un kontrole, kā arī Latvijas Republikas nostāju sagatavošana un Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajās lietās, ar sistēmas ieviešanu tika uzlabota gan Tieslietu ministrijas, gan citu iesaistīto institūciju funkciju izpildes efektivitāte darbā ar Eiropas Savienības tiesībām. Jaunizveidotajā sistēmā informācija tiek uzkrāta centralizēti, tādējādi sniedzot iespēju iesaistītajām institūcijām piekļūt aktuāliem datiem un veikt situācijas operatīvu novērtējumu. Līdz ar sistēmas ieviešanu tika veikta arī noteiktu procedūru automatizācija, kā rezultātā panākta arī administratīvo resursu ekonomiju.

Lai uzlabotu sabiedrības un citu institūciju informētību par situāciju Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas jomā, ir atklāts šis publiskais, ikvienam pieejamais tīmekļa portāls, kurā ir pieejama ar Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un dalību Eiropas Savienības Tiesā saistīta informācija.

!!! Šis tīmekļa portāls aizvien vēl ir izstrādes stadijā, līdz ar to, iespējams, ne viss strādā tā, kā iecerēts. Tomēr aktīvi tiek strādāts pie portāla uzlabojumiem.

 

!!! Lūdzam ņemt vērā to, ka portāls ir savienots ar LR Tieslietu ministrijas administrēto Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu, kas darbu uzsāka tikai 2011. gada 11. februārī. Līdz ar to ne visa informācija, kas ir pieejama Eiropas Savienības oficiālajās vietnēs, ir ievietota minētajā sistēmā un arī šajā portālā.

 

!!! Lai iepazītos ar vispilnīgāko un precīzāko informāciju par Eiropas Savienības Tiesas lietām un arī Eiropas Savienības tiesību aktiem lūdzam apmeklēt http://curia.europa.eu/ vai arī http://eur-lex.europa.eu/.